DYREKTOR MŁODZIEZOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w KAMIONKU WIELKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Specjalista do spraw społecznych

DYREKTOR

MŁODZIEZOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

w KAMIONKU WIELKIM

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Specjalista do spraw społecznych

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 • ukończone studia wyższe magisterskie o kierunku: polityka społeczna, psychologia, socjologia, pedagogika specjalna, resocjalizacja, praca socjalna (preferowany przynajmniej 2-letni staż pracy),
 • dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel),
 • umiejętność pracy z bazami danych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • nieposzlakowana opinia,
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość przepisów o pomocy społecznej, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich i akty wykonawcze do nich,
 • mile widziana wiedza na temat pozyskiwania środków pozabudżetowych
 • doświadczenie w służbie zdrowia,
 • znajomość prowadzenia archiwum,
 • staranność, systematyczność, sumienność,
 • duża odporność na stres,
 • umiejętność współpracy w zespole, kreatywność,
 • uprzejmość, komunikatywność,
 • dyspozycyjność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
 • Podejmowanie działań mających na celu ułatwianie adaptacji wychowanków w nowych uwarunkowaniach,
 • Koordynowanie procesu usamodzielnienia wychowanków,
 • Udzielanie informacji przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy wychowankom,
 • Współpraca z kuratorami zawodowymi, MOPS,PCPR
 • Współpraca z pedagogiem i psychologiem
 • Prowadzenie spraw dotyczących meldunków czasowych
 • Współpraca z placówkami medycznymi
 • Prowadzenie archiwum zakładowego

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach , opinie, referencje,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenia o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim lub pocztą na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  Kamionek Wielki 82 A 82-340 Tolkmicko z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko specjalista do spraw społecznych”

 

w terminie do dnia  19 sierpnia 2020 r., do godz.14.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej biuletynu Informacji Publicznej www.mowkamionek.bip.gmina.pl (informacje bieżące), na tablicy informacyjnej Ośrodka w Kamionku Wielkim.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być oparte klauzurą: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.