Działalności Samorządu Szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

          Samorząd Szkolny współdziała z dyrekcją ośrodka, nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami placówki. Głównym celem Samorządu Uczniowskiego jest wpajanie uczniom-wychowankom demokratycznym norm współdziałania i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, ośrodka i środowiska ( nie tylko lokalnego). Działaniami Samorządu Uczniowskiego kieruje Bożena Szczodrowska przy ścisłej współpracy z Anną Wojtczak, która dba o oprawę plastyczną i dekoracje szkolne oraz Wojciechem Petryckim, Magdaleną Kuligowską i Arturem Podborowskim.

           W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 udało nam się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wynikały z przyjętego wcześniej planu pracy. Wszystkie działania i podejmowane wysiłki miały na celu integrację uczniów-wychowanków, uatrakcyjnienie życia szkolnego, zagospodarowanie czasu wolnego i zrobienie czegoś na rzecz innych. Do realizacji wielu zadań zapraszaliśmy i mobilizowaliśmy do większej aktywności całą społeczność naszej placówki.

          W bieżącym roku szkolnym zagospodarowano tablice na korytarzu szkolnym wykonując gazetki tematyczne związane ze świętami, rocznicami czy też bieżącymi zadaniami samorządu.

Zrealizowane zadania dotyczyły następujących kręgów tematycznych:

 1. Rozwijanie samorządu i aktywności uczniów-wychowanków:
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
 • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej,
 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi w placówce (dla chłopców przebywających w ośrodku kolejny rok – przypomnienie i poszerzenie wiedzy w tym zakresie ),
 • Organizacja i udział w akcjach rocznicowych, uroczystościach, akademiach na terenie szkoły i poza nią,
 • Pomoc koleżeńska i integracja środowiska uczniowskiego ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych,
 • Stała współpraca z dyrekcją ośrodka
 1. Realizacja zadań charytatywnych (nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą i działalnością na rzecz innych ):
 • Pomoc uczniom potrzebującym,
 • Pomoc ludziom starszym,
 • Zajęcia dla dzieci przedszkolnych – „Turniej Brązowego Kasztanka”,
 • Zajęcia dla dzieci starszych – lekcje przestrogi
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Kartka do Powstańca” ( wykonanie kartek z życzeniami pozdrowieniami dla byłego powstańca, żołnierza AK i więźnia KL Stutthof – pana Piotra Łubieńskiego )
 • udział w 80. Rocznicy Pierwszego transportu do KL Stutthof ( wolontariat prace porządkowe na terenie byłego KL Stutthof ),
 • udział w akcji „Znicz” ( prace porządkowe i zapalenie zniczy na poniemieckim cmentarzu w Kamionku Wielkim ),
 • zgłoszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”,
 • TOLERANCJA TO JEST TO – akcja plakatowa w szkole,
 • Organizacja Dnia Życzliwości
 1. Udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
 • Sprzątanie terenu szkoły i terenu wokół niej,
 • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Rozpoczęcie akcji zbierania nakrętek
 1. Kultura spędzania czasu wolnego:
 • Gry, zabawy, konkursy, turnieje ( Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, turnieje gier planszowych, gra terenowa )
 • Udział w 13. Międzynarodowych Spotkaniach Artystycznych – spektakle teatralne, koncert muzyczny,
 • Grupowe wyjazdy do kina
 • Organizacja szkolnych Andrzejek, Mikołajek, Dnia Życzliwości,
 • Przygotowanie gazetki tematycznej „Zakaz marudzenia”
 • Współpraca z biblioteką szkolną (zachęcanie do czytania książek, akcje zbierania książek, wizyty w innych bibliotekach, udział w warsztatach czytelniczych, lekcje biblioteczne, Biblioteczny Klub Filmowy, pomoc w urządzaniu pomieszczeń biblioteki szkolnej )
 1. Obchody rocznic narodowych uroczystości szkolnych: przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych oraz gazetek i dekoracji na korytarzu szkolnym
 • Witaj Szkoło!,
 • Wrześniowe rocznice ( Wrzesień 1939 PAMIĘTAMY, Wspomnienia czasów grozy niech się nigdy nie powtórzą )
 • Bohater ON – Kartka do Powstańca – gazetka o bohaterze – panu Piotrze Łubieńskim
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • „Czcimy pamięć zmarłych” (gazetka i akcja „Znicz” )
 • Akcja ‘Szkoła do hymnu”, wieczornica z okazji 101. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 • Współorganizacja Wigilii w ośrodku – konkurs na świąteczny stroik, przygotowanie kartek świątecznych dla instytucji współpracujących z placówką
 • Realizacja zadań projektu „Stutthof – ja w miejscu pamięci” (gazetki tematyczne, warsztaty edukacyjne z wystawą „Każdy przybył z jakiegoś miejsca”, udział w ogólnopolskiej akcji „Bohater ON - Kartka do Powstańca”, udział w uroczystościach w Muzeum Stutthof z okazji 80 rocznicy pierwszego transportu do KL Stutthof, utrzymywanie stałej korespondencji z byłym więźniem KL Stutthof – panem Piotrem Łubieńskim, projekcje filmów historycznych i dokumentalnych )
 1. Promocja zdrowia, zachowań prozdrowotnych i profilaktyka zachowań przestępczych:
 • Udział w prelekcjach, pogadankach i spotkaniach z przedstawicielami Policji, Żandarmerii, terapeutami, zespołem PP, wychowawcami klas
 • Apele szkolne dotyczące problematyki uzależnień
 • Udział w spotkaniu z uczestnikami grupy AA
 • Akcje plakatowe na terenie szkoły

 

          Zadania zaplanowane przez Samorząd Szkolny w I semestrze b.r. zostały zrealizowane. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w ich realizacji i liczymy na dalszą współpracę w przyszłym semestrze.

           Poniżej zamieszczamy zdjęcia z Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego oraz z konkursu na świąteczny stroik.

   

 

    

 

 

Opracowała:

Bożena Szczodrowska