Doradztwo zawodowe

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA

ZAWODOWEGO W MŁODZIEŻOWYM ÓŚRODKU WYCHOWAWCZYM W KAMIONKU WIELKIM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Realizacja doradztwa zawodowego wg. nowej podstawy programowej od września 2017/2018

W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.:

Art . 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:(...)

3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:

 1. c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.(...)

4) treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, warunki i sposób realizacji i

organizacji doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, oraz wymagania w zakresie przygotowania osób realizujących doradztwo zawodowe w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 4, uwzględniając rolę doradztwa zawodowego we wspieraniu uczniów   i słuchaczy w procesie podejmowania decyzji

edukacyjnych i zawodowych.

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r.:

Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy –Prawo oświatowe są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 1. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

 

WSTĘP

Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg

kształcenia oraz bezrobocie, powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.

Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Skuteczne poradnictwo zawodowe wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje, zainteresowania. Rozwój doradztwa zawodowego to istotny element -2020. Realizacja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada aktywną współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego. Informacje gromadzone przez uczniów, lekcje z zakresu doradztwa zawodowego ułatwią im planowanie kariery i dokonywanie świadomych wyborów a także przygotują ich do roli pracownika.

Szkolny program doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. Program określa zadania i metody oraz formy pracy doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznych planów działania. Szkolny program doradztwa umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno- zawodowej.

 

 

Program skierowany jest do uczniów szkoły  VII  klasy podstawowej oraz szkoły branżowej I stopnia.

 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

 

 1. a) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu i przyszłej aktywności zawodowej,
 2. b) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji

życiowych, określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań,

 1. d) przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 2. e) gromadzenie informacji dotyczących trendów rozwojowych w świecie zawodów i

zatrudnienia,

 1. f) pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu,
 2. g) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa

zawodowego,

 1. h) współpraca z przedstawicielami różnych grup zawodowych.

 

ZADANIA:

 

Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

1.Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny

2.Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości(zawyżona lub zaniżona),

3.Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,

4.Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,

5.Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,

6.Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,

7.Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,

8.Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań,

9.Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno- zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych.

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW DORADZTWA ZAWODOWEGO:

Osoby odpowiedzialne za realizację doradztwa zawodowego w szkole:

- szkolny koordynator doradztwa zawodowego

- wychowawcy klas i nauczyciele,

- wychowawca prowadzący

- pedagog

- psycholog

 

 

 SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

 1. a) Uczniowie
 • Wdrażanie uczniów do samopoznania, autodiagnoza preferencji i zainteresowań,
 • Wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 • Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego komunikowania, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem,
 • Przełamywanie barier emocjonalnych,
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 • Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,
 • Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy.
 1. b) Rodzice
 • Podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia właściwej decyzji odnośnie wyboru dalszej szkoły
 • Dostarczenie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, preferowanych
 • wartościach, zdolnościach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach,
 • Planowanie karier edukacyjnych i zawodowych,
 • Dostarczenie informacji o ścieżkach edukacyjnych, przeciwwskazaniach
 1. c) Nauczyciele
 • Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji zawodowej w szkole,
 • Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny
 • swoich możliwości psychofizycznych,
 • Uświadomienie nauczycielom konieczności wplatania w treści przedmiotowe
 • tematyki z zakresu orientacji zawodowej,
 • Uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
 • Wypracowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć z orientacji
 • zawodowej na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami,
 • Nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

 

 

ZADANIA I SPOSOBY REALIZACJI

PROGRAMU

 

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

Czasopisma, poradniki i informatory,

artykuły na stronie internetowej szkoły,

możliwość skorzystania z pracowni multimedialnej.

 

wychowawcy, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciele przedmiotowi

 

Udział uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, wyjazdy, edukacja teatralna.

Organizowanie w szkole akcji i konkursów wspierających rozwijanie i prezentowanie własnych zainteresowań i talentów.

wychowawcy, nauczyciele,  doradca zawodowy.

 

Poradnictwo indywidualne, testy orientacji zawodowej, indywidualne rozmowy dotyczące poradnictwa zawodowego oraz na temat predyspozycji zawodowych uczniów

doradca zawodowy, pedagog, psycholog

 

Informowanie o spotkaniach i udział uczniów w dniach otwartych szkół ponad gimnazjalnych.

doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele

 

Przeprowadzenie pogadanek zawodo znawczych w klasach, zajęcia realizowane w oparciu o scenariusze dla poszczególnych bloków tematycznych.

Doradca zawodowy, nauczyciele, wychowawcy klas

 

Informacje o szkołach i zawodach (gazetki szkolne, tablica Zawodo znawcza, apele szkolne, internetowa baza informacyjna)

 

Doradztwo zawodowe, nauczyciele, pedagog

 

Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych. Warsztaty

dotyczące planowania kariery, w zakresie pokonywania stresu, organizowanie wycieczek zawodo znawczych, wyjazdy na targi pracy

wychowawcy,

pedagog,

doradca zawodowy

 

Spotkanie z rodzicami i uczniami klas III gimnazjum, informacja na temat rekrutacji do szkół ponad gimnazjach.

 

wychowawcy klas, wychowawcy prowadzący,

Współpraca z Radą Pedagogiczną

 

Ustalenie metod i form pracy zawodo znawczej w szkole.

 

doradca zawodowy

 

 

 

 

 

 PLAN REALIZACJI PROGRAMU dla klasy VII

 

 • Poradnictwo grupowe

 

 1. Poznanie siebie. Okres realizacji: luty 2018
 • Samoocena i samoakceptacja
 • Mocne i słabe strony (Ćwiczenie: Co lubię i co potrafię?)

Ćwiczenie: ,, Schron przeciwlotniczy”

 • Umiejętności a możliwości (Ankieta: Lista uzdolnień,

Ćwiczenie : Sposoby spędzania czasu, hobby.

Ćwiczenie: Rodzinne drzewo zawodowe”

 

 

 1. Zainteresowania Okres realizacji: marzec 2018
 • Zdolności i umiejętności
 • ocena własnych zdolności ( Ćwiczenie: Co potrafię robić dobrze?)

( Ankieta: Skłonności i zainteresowań zawodowych)

 • zainteresowania i kierunki aktywności, ocena stanu zdrowotnego.

(Ćwiczenie: Co chciałbym robić w wolnym czasie  i jak można wykorzystać swoje zainteresowania w danym zawodzie. Ankiet dot. ogólnego stanu zdrowia)

 • Warunki rodzinne – pogadanka na temat sytuacji finansowej i ewentualnych możliwościach podejmowania nauki zgodnej z zainteresowaniami.

 

III Predyspozycje i zawodowe          Okres realizacji: kwiecień – maj 2018

 • Osobowość zawodowa
 • Typ osobowości a grupa zawodowa ( Test osobowości wg. I. L.Hollanda)
 • Skłonności i zainteresowania zawodowe ( Ankieta skłonności i zainteresowań)
 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole
 • Nabywanie umiejętności współpracy w zespole.( Ćwiczenie grupowe: ,,Problemy z oponą”)
 • Przygotowanie do zmian w życiu człowieka
 • Asertywność – jak akceptować siebie innych.
 • Przygotowanie do zmian w planowaniu kariery zawodowej.
 • Źródła stresu: techniki radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne.

IV Świat zawodów                           Okres realizacji: czerwiec 2018

 • Poznanie specyfiki pracy w konkretnych zawodach, kwalifikacje, kompetencje, możliwości zatrudnienia (Edukacja po przez filmy edukacyjne ,, Ścieżki po zawodach i inne)

 

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • potrafi określić swoje predyspozycje i zainteresowania,
 • potrafi określić swoje mocne i słabe strony,
 • poznaje swoją osobowość i temperament,
 • zna źródła stresu, wie jak radzić sobie ze stresem.
 • Jest przygotowany do zmian zachodzących w potrzebach na rynku pracy.
 • potrafi współpracować w grupie
 • zna specyfikę zawodów poznanych w trakcie zajęć.

 

 

 

PLAN REALIZACJI PROGRAMU DLA KLASY  I BRANŻOWEJ I stopnia

 

 • Poradnictwo grupowe

 

I Planowanie kariery edukacyjnej                 Okres Realizacji: wrzesień- październik 2017

 • Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego uczniów ( formy i sposoby dokształcania, zdobywania nowych kwalifikacji, kursy, szkolenia zawodowe itp.) ( Praca z komputerem- sposoby wyszukiwania potrzebnych informacji, poznawanie stron internetowych, zapoznanie ze schematem stron Urzędów pracy i jak się po nich poruszać.)
 • Rozwój samowiedzy
 • Kształtowanie umiejętności świadomego planowania dalszego rozwoju edukacyjno- zawodowego i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, policealnych lub w systemie kształcenia ustawicznego.

                                                                                                                      

II Wycieczka na targi pracy w celu poznania: Okres realizacji: październik 2017

 •  Oferty pracy w regionie i za granicą
  •    Oferty kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego
  •    Oferty szkoleń oraz kursów
  •    Indywidualne konsultacje doradcy zawodowego i psychologa
  •    Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości
  •    Punkty informacyjne PIP, ZUS, US.

 

II Poznanie predyspozycji zawodowych  Okres realizacji: listopad 2017

 • Autodiagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki realizowanego profilu zawodowego

III Przygotowanie do roli pracownika  Okres realizacji: grudzień 2017

 • Dokumenty aplikacyjne: Życiorys, list motywacyjny, cv

- sposoby zaprezentowania swojej osoby, jak napisać cv by było atrakcyjne dla pracodawcy,

 • Rozmowa kwalifikacyjna: Improwizacja scenek pracodawca kontra pracownik. Praca zespołowa.

- Zwrócenie szczególnej uwagi na wygląd, prezentacje, pierwsze wrażenie.

 

Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • uczeń potrafi zaplanować swoją karierę zawodową, potrafi znaleźć inne alternatywy, możliwości, zmiany kierunku, wie gdzie szukać i znaleźć informacje dotyczące dalszego kształcenia, zdobycia kwalifikacji i innych form doskonalenia zawodowego.
 • orientuje się w szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach
 • wie, gdzie się kształcić, aby wykonywać dany zawód,
 • uczeń potrafi przygotować odpowiednie  dokumenty do pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • uczeń rozumie zasady współpracy w grupie.

 

 

 

 • Poradnictwo indywidualne

 

1.Udzielanie porad edukacyjnych i zawodowych uczniom.

2.Współpraca z rodzicami:

- uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno – zawodowe ich dzieci,

- zapoznanie rodziców ze szkolnym programem doradztwa zawodowego.

 1. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi wspomagającymi orientację edukacyjno

- zawodową .

- współpraca z koordynatorem doradztwa szkolnego (w dzielnicy oraz w Poradni

Psychologiczno -Pedagogicznej).

 1. Współpraca z Radą Pedagogiczną:

- utworzenie i zapewnienie ciągłości orientacji i informacji zawodowej w ramach

programu wychowawczego szkoły w każdym roku nauki,

- realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ.

Realizacja założonego programu doradztwa zawodowego uświadomi uczniom potrzebę rozpoznawania własnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonych zawodów. Umożliwi uczniom prawidłowy wybór kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej.

 

W związku z powyższym, absolwent szkoły:

- Dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia prawidłowej decyzji zawodowej

- Potrafi opisać różne zawody, ścieżki kształcenia i rynek pracy

- Z pomocą rodziców i nauczycieli rozwiązuje problemy edukacyjno-zawodowe

 

Efektem końcowym realizacji szkolnego programu doradztwa zawodowego jest

przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w wyborze dalszego kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy, odnaleźć źródła informacji o dalszym kształceniu.

 

EWALUACJA.

1.Propozycje uczniów klas siódmych w wyborze przyszłej szkoły oraz branżowej klas pierwszych.

 1. Ewaluacja ustna programu na podstawie informacji zwrotnej przekazanej przez uczniów i rodziców swoim wychowawcom

– ocena przydatności zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego.

 

 

 

Sporządziła: mgr Katarzyna Filip